Prace pomiarowo - kontrolne powinni wykonywać wysoko wykwalifikowani pracownicy posiadający duże doświadczenia w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Pomiary wykonywane przy przyjmowaniu urządzeń do eksploatacji mają na celu sprawdzenie, czy urządzenia nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu.  W przypadku wykonywania prac montażowych lub remontowych - czy urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym we właściwych przepisach.

 

Pomiary eksploatacyjne wykonuje się również w celu sprawdzenia, czy lub jak zmieniły się od ostatniego pomiaru wielkości charakteryzujące niezawodność i bezpieczeństwo pracy urządzeń, parametry techniczno - ekonomiczne urządzenia.

 

Podstawa prawna :  art.62 Prawa Budowlanego:

 

     „Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. ”

 

 

Prace pomiarowo - kontrolne powinny być starannie przygotowane i wykonane. Wszelkie prace przy urządzeniach elektroenergetycznych będących w eksploatacji mogą wykonywać wyłączenie osoby posiadające aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne, upoważniające do wykonywania pomiarów. Ostatecznym rezultatem prac pomiarowo-kontrolnych jest protokół. Dokument ten powinien zawierać :

 

1)  Nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe,

2)  miejsce pracy badanego urządzenia,

3)  rodzaj pomiarów,

4)  nazwisko osoby wykonującej pomiary, nr. zaświadczenia kwalifikacyjnego tj. nr. uprawnień pomiarowych

5)  datę wykonywania pomiarów,

6)  zakres wykonywanych pomiarów

7)  wykaż użytych przyrządów i ich parametry;  numer y inwentarzowe lub fabryczne,

8)  wyniki pomiarów (tablice szczegółowe lub tylko zasadnicze rezultaty pomiarów i obliczeń),

9)  uwagi,

10)  wnioski i zaleczenia.

 

ORION Technology w swej ofercie posiada organizację każdego rodzaju pomiarów  poszczególnych urządzeń elektroenergetycznych oraz zespołów urządzeń o napięciu znamionowym do 1kV.

 

- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania,                       
- impedancja pętli zwarcia (dawniej skuteczności zerowania),                                  
- pomiar rezystancji izolacji obwodów i kabli,                                                               
- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych,                                                       
- badania elektronarzędzi,
- badania wyłączników RCD (różnicowo prądowych) - wszystkie typy,
- odbiory instalacji elektrycznych,
- legalizacyjne odbiory instalacji elektrycznych zbudowanych w ramach     samowoli budowlanej,
- inne specjalistyczne pomiary elektryczne.

 

W obiektach o rodzaju:

- Użyteczności publicznej

- Zakładach produkcyjnych

- Obiektach handlowych

- Domach prywatnych

- oraz innych gdzie zachodzi potrzeba ich przeprowadzenia.

 

Zdarza się, że po przeprowadzeniu pomiaru zachodzi potrzeba dokonania modernizacji instalacji elektrycznej, bądź jej przebudowy. Na życzenie jesteśmy w stanie wykonać zadanie, spełniając tym samym wszelkie oczekiwania.