Monitoring online - 5 lat Gwarancji

Proponowane przez ORION Technology działanie polegające na nieustannej kontroli pracy online układu kompnesacji mocy biernej oraz wszystkich innych urządzeń w firmie wydłuży Gwarancję na pracę baterii kompensatorów do 5 lat.

Działanie to pozwoli na wykrycie każdego rodzaju awarii. Choćby tych najdrobniejszych jak zadziałanie bezpieczników mocy czy zanik napięcia.
Urządzenie monitoriujące pracuje przez 365/24/7, a archiwizacja danych pomoże w doborze najkorzystniejszej taryfy elektrycznej dla firm na kolejny rok.

Całość, podobnie jak bateria kompensatorów możliwa w pełni do sfinansowanie w ramach leasing przy wsparciu mBank.

  

Rozszerzenie opisu zdalnego monitoringu:

 

          Podstawowa funkcjonalność systemu zdalnego monitoringu to zapewnienie użytkownikowi możliwości ciągłego monitoringu online wybranego układu zasilania pod kątem zadanych parametrów eksploatacji, zakresów tolerancji oraz sparametryzowanej oceny zgodności zarejestrowanych danych z przyjętymi kryteriami.                            

Użytkownikiem systemu Multi - Q może być energetyk lub wyspecjalizowana firma outsourcingowa, która zakupi oprogramowanie i dokona instalacji urządzeń wchodzących w skład systemu. W oparciu o dane pozyskane przez system Multi – Q możliwe jest sprawdzenie czy eksploatowany układ kompensacji mocy biernej jest odpowiedni dla danego układu zasilania, czy ustalona w umowie dostawy energii wartość mocy umownej jest optymalna oraz czy wybór taryfy rozliczeniowej był optymalny. Efekty pracy systemu ułatwiają i pomagają w określeniu zakresu działań mających na celu zminimalizowanie opłat za energię elektryczną

 

 

           Praktycy dobrze wiedzą, że w długim okresie eksploatacji, w rzeczywistych warunkach eksploatacji nawet najlepiej dobrane działanie pro oszczędnościowe, np. system kompensacji mocy biernej, nie zapewni planowanych korzyści finansowych, gdy w krótkim okresie czasu nie będziemy informowani o problemach jakie zaszły w monitorowanym przez nas układzie zasilania. 
 Każda niesprawność czy awaria tego układu skutkuje dodatkową opłatą za przekroczenie zadanych w umowie z dostawcą energii wielkości, przestojem, czyli wzrostem kosztów produkcji, a także wzrostem opłat za energię, zwłaszcza energię bierną. W celu minimalizacji tych opłat konieczne 
jest szybkie i skuteczne wykrycie wszelkich nieprawidłowości, które wystąpiły w układzie zasilania.                                                                                 
          Powody awarii mogą być losowe (przepięcia, zawodność urządzeń czy osprzętu, usterka lub zadziałanie zabezpieczeń) lub eksploatacyjne, wynikające z niedotrzymania wymaganych warunków pracy (nieprawidłowa temperatura otoczenia, zbyt duża dynamika zmian obciążenia, przekroczenie wartości nominalnych). Wzrost opłat może być spowodowany także zmianą w umowie na dostawę energii wartości tangensa zadanego lub zmianą charakteru i wielkości obciążeń związanych 
ze zmianami stosowanej technologii. Niestety bardzo dużo elementów wpływa na pogorszenie efektywności energetycznej i w praktyce nie jest możliwe prowadzenie ciągłej kontroli ich poziomu przez służby serwisowe . Decydujący wpływ na wielkość ponoszonych strat ma czas trwania awarii. 
Z tego też powodu decydujące znaczenie w optymalizacji kosztów – poza szybkim ich usunięciem, odgrywa szybkie ich wykrycie. Ostatni warunek jest możliwy do spełnienia tylko przy założeniu, 
że monitorowanie układu zasilania będzie prowadzone w sposób ciągły (najlepiej on–line), 
a informacje o wykrytych nieprawidłowościach zostaną szybko przesłane do odpowiednich służb energetycznych lub serwisowych.                                                       

         

          Rozwiązaniem, które zapewni ww. funkcjonalność jest system Multi – Q, oparty na analizatorach sieci AS–3 i specjalistycznym oprogramowaniu AS – Multi. Zainstalowanie w rozdzielni SN i/lub nn analizatorów sieci z rodziny AS–3 umożliwia ciągły pomiar najistotniejszych parametrów, które wpływają na prawidłowe funkcjonowanie i niezawodność systemu zasilania. Pozwala to również określić koszty energii zużytej wybranego procesu produkcyjnego, co w konsekwencji umożliwia dokładne wyliczenie kosztów produkcji konkretnego wyrobu.   

 Dodatkowo system Multi – Q nieustannie monitoruje poziom istotnych z punktu widzenia niezawodności zasilania parametrów określonych przez normy, rozporządzenia i umowę na dostawę energii, np. moc umowna, tangens rozliczeniowy, zawartość wyższych harmonicznych, poziomy napięć itp. Istnieje także możliwość monitorowania stanu aparatów, wyłączników, styczników, a także „zadziałania” bezpieczników. „Sklejony” stycznik lub uszkodzony bezpiecznik mogą spowodować znaczne opłaty związane np. z przekompensowaniem lub niedokompensowaniem sieci. Monitorowana może być również temperatura pracy i inne parametry związane z zapewnieniem poprawnych warunków eksploatowanych urządzeń, np. przekroczenie prądów nominalnych.

 

 

Proponowany system Multi – Q składa się z dwóch warstw:  sprzętowej i programowej.

W skład warstwy sprzętowej wchodzą: analizatory parametrów sieci, konwertery, przekładniki prądowe i osprzęt pomocniczy, instalowane bezpośrednio w wybranych punktach układu zasilania. 
Dla wskazanych przez Użytkownika wielkości elektrycznych i innych parametrów pochodnych, analizatory na podstawie pomiarów wykonywanych co 200 ms, wyliczają wartości średnie w ustawionym indywidualnie czasie uśredniania. Umożliwiają one także podłączenie dwóch niezależnych, zewnętrznych czujników temperatury, które mogą służyć do kontrolowania temperatury pracy np. transformatorów lub kondensatorów mocy. W innych zastosowaniach mogą być one wykorzystane do kontroli temperatury wewnątrz urządzeń chłodniczych typu lodówki, lady lub szafy chłodnicze, co pozwala wyliczyć efektywność energetyczną tych urządzeń w warunkach realnego ich użytkowania (zużycie energii w zależności od objętości wsadu, warunków nasłonecznienia, częstotliwości otwierania itp.). Analizatory działające w dowolnych punktach układu zasilania są wyposażone w interfejs komunikacyjny RS485. W celu zdalnego odczytu danych stosowane są konwertery RS485/Ethernet, które umożliwiają konfigurację transmisji z siecią zewnętrzną. 
W sieciach o podwyższonym priorytecie bezpieczeństwa (np. wewnętrzne sieci firmowe) możliwe jest zastosowanie połączeń tunelowych VPN, które realizują skuteczne zabezpieczenie dostępu do sieci wewnętrznej. Coraz częściej stosowanym kanałem łączności jest sieć GSM umożliwiająca bezprzewodowe przesyłanie danych poprzez telemetryczne łącza telefonii komórkowej. Ten rodzaj transferu danych realizuje specjalizowany koncentrator GPRS typu MK–12, w którym przesył dużej ilości danych możliwy jest dzięki zastosowaniu transmisji plików poprzez serwery FTP. Dostępne w ofercie ORION Technology transmisji danych pozwalają stosować system Multi – Q w sieciach rozproszonych np. na terenie całej Polski bez względu na to czy istnieje tam przewodowa sieć Ethernet czy nie.

 

W warstwie programowej transmisją zarejestrowanych w pamięci analizatorów danych zawiaduje oprogramowanie AS – Multi, na które składają się :


-  AS Koncentrator – zarządzanie strukturą mierników, konfiguracja ustawień, transmisja danych  
            z mierników do bazy danych, serwer danych bieżących do potrzeb wizualizacji 

- AS Wizualizacja – graficzna prezentacja wyników pomiarów, obsługa alarmów, wykresy

-  AS Raporty  – analiza danych, zestawienia statystyczne, wykresy, krzywe obciążeń, pobór energii,     oscylogram.

          

          Powyżej opisane składniki oprogramowania są jednak niewystarczające by w pełni automatycznie i w sposób ciągły interpretować znaczne ilości danych spływających z dużych rozproszonych systemów, np. z baterii zainstalowanych w kilkuset sklepach sieci handlowej.
 Przetworzenie tak dużej ilości danych przy wymogu by system był niezawodny oraz natychmiast powiadamiał o zarejestrowanych nieprawidłowościach oznacza, że analiza i ocena zbieranych informacji powinna przebiegać automatycznie, pod nadzorem specjalistycznego oprogramowania. 
Do takiego działania konieczny jest zatem program, który automatycznie porówna wartości rejestrowane w bazie z wcześniej zdefiniowanymi warunkami tolerancji dla każdej wielkości fizycznej oraz wybranych parametrów jakościowych i eksploatacyjnych.

 

          W momencie wykrycia nieprawidłowości tj. wielkości, której wartość lub stan odbiega od zdefiniowanego kryterium, program wysyła informację na adres e–mail lub SMS’em  do Użytkowników odpowiedzialnych za obsługę systemu zasilania, np. firmy serwisowej. 
Wykrytym przez system Multi – Q alarmom można nadać kategorie ważności, którym przyporządkowany jest czas i sposób powiadamiania oraz zakres reakcji. Ustawione w programie tolerancje i parametry mogą być ściśle związane z działaniami minimalizacji kosztów zużycia energii lub z zapewnieniem prawidłowych warunków eksploatacji posiadanych urządzeń, np. baterii kondensatorów (temperatura pracy, ilość załączeń, dynamika zmian, poziom wyższych harmonicznych, THDu i THDi, prądy i moce  w układzie zasilania). 

Oprogramowanie Multi – Q w połączeniu z programem AS – Multi tworzy drugą, programową warstwę systemu. Warstwa ta może funkcjonować na serwerach użytkownika lub przy realizacji monitoringu jako usługi płatnej, na serwerach firmy outsourcingowej lub firmy ORION Technology. Dodatkową funkcjonalnością oferowanego systemu Multi – Q i AS – Multi jest możliwość wykonywania diagnostyki zarejestrowanych zjawisk lub awarii. Na podstawie analizy rzeczywistych danych historycznych można zdiagnozować podstawowe parametry zasilania, zużycie i koszty energii. Wielopłaszczyznowa interpretacja tych danych umożliwia ocenę warunków eksploatacji pod kątem wychwycenia ewentualnych problemów z zasilaniem, przyczyn usterek urządzeń i powodów dodatkowych opłat.                                                                                                                                                

          System Multi – Q oferowany jest przede wszystkim tej grupie Odbiorców, którzy w swojej strukturze organizacyjnej nie maja specjalistów odpowiedzialnych za prawidłową eksploatację układu zasilania, np. rozległe sieci sklepów, stacje benzynowe, hotele, sieci restauracji, wspólnoty mieszkaniowe. Multi – Q jest także idealnym narzędziem dla „zapracowanych” energetyków lub firm outsourcingowych, pod opieką których znajduje się kilka transformatorów, kilkanaście rozdzielnic i kilkadziesiąt analizatorów.  Dzięki temu systemowi Użytkownik nie angażując swojego cennego czasu zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń oraz obniża koszty użytkowania energii elektrycznej. Ma on gwarancję, że nic co może być zagrożeniem dla niezawodności zasilania nie zostanie pominięte lub nie zauważone. Użytkownikom systemu Multi – Q, firma ORION Technology oferuje wydłużone okresu gwarancji (max. 60 miesięcy).

          Podsumowanie System Multi – Q to nowość, która nie ma jeszcze na polskim rynku swojego odpowiednika. Relatywnie niewielkie nakłady zakupu plus indywidualnie kalkulowane stawki za obsługę, gdy ORION Technology jest firmą, która analizuje dane i podejmuje stosowne działania zapobiegawczo naprawcze, są w stanie zapewnić bezobsługową, w pełni automatyczną, bezpieczną i skuteczną w działaniu eksploatację układu zasilania. Minimalizacja opłat zapewnia wysoką rentowność tej inwestycji, co sprawia, że jest ona opłacalna, a w pewnych przypadkach (niesymetria obciążeń lub znaczna ilość obiektów do monitorowania i nadzoru) wręcz niezbędna i niezastąpiona. System dostarczy również wiarygodnych danych, które zgodnie z postanowieniami ustawy o efektywności energetycznej już niedługo pozwolą Użytkownikom ubiegać się o zwrot poniesionych nakładów na proekologiczne inwestycje.